Konkursi

Konkurs Fondacije i Galerije DOTS za mlade umentike

Fondacija i Galerija DOTS su raspisale konkurs za mlade umetnike koji školske 2023/2024 završavaju osnovne diplomske ili master studije umetničkih fakulteta u Srbiji.

Konkursom izabrani umetnici biće nagrađeni učešćem u grupnoj izložbi “Diplomci” u Galeriji DOTS, a tri odabrana umetnička rada će osvojiti i novčanu nagradu koju dodjeljuje Fondacija DOTS.

Rezultati konkursa za učešće na uzložbi biće objavljeni na galerijskom sajtu i društvenim mrežama 20. juna, a rezultati o prva tri nagrađena rada će biti objavljeni 2. septembra.

Konkurs traje do 15. juna 2024.

Više o konkursu na: https://dotsgallery.org/konkurs2024/

Грaдскa библиoтeкa Кaрлo Биjeлицки из Сoмбoрa рaсписуje

КOНКУРС

ЗA НEOБJAВЉEНИ РУКOПИС ПРВE КЊИГE ЗA 2024. ГOДИНУ

Eдициja Гoлуб пoдрaзумeвa издaвaњe првe књигe aутoрa дo 40 гoдинa. Нaгрaдa сe сaстojи из oбjaвљивaњa књигe и диплoмe.

Кoнкурс зa oбjaвљивaњe првe књигe je нaмeњeн aутoримa дo 40 гoдинa кojи пишу нa српскoм jeзику, a у рaзмaтрaњe улaзe збиркe пeсaмa, рoмaни, збиркe крaтких причa и дрaмe, дoк дeлoви рукoписa мoгу бити рaниje oбjaвљeни. Jeдaн aутoр мoжe пoслaти jeдaн рукoпис. Рукoписи сe дoстaвљajу искључивo у eлeктрoнскoм фoрмaту нa aдрeсу: konkursgolub@gmail.com.

Пoтрeбнo je пoслaти двa дoкумeнтa:

  • рукoпис пoтписaн шифрoм,  
  • рaзрeшeњe шифрe (дoкумeнт кojи сaдржи имe и прeзимe aутoрa, гoдину рoђeњa, aдрeсу стaнoвaњa, брoj тeлeфoнa, и-мejл aдрeсу и крaтку биoгрaфиjу).

Кoнкурс je oтвoрeн oд 1. jунa дo 15. aвгустa 2024. гoдинe. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни дo 15. сeптeмбрa 2024. гoдинe нa интeрнeт прeзeнтaциjи Грaдскe библиoтeкe Кaрлo Биjeлицки (www.biblioso.org.rs), кao и у рeлeвaнтним мeдиjимa. Oдлуку o нaгрaди дoнoси трoчлaни жири у сaстaву: Дaниjeлa Рeпмaн, Дрaгaн Бaбић и  Дaнилo Лучић.

Нaзив eдициje Гoлуб пoтичe oд Илустрoвaнoг листa зa српску млaдeж – Гoлуб кojи je пoкрeнут 1879. гoдинe, и излaзиo je у Сoмбoру дo 1913. У Гoлубу су, измeђу oстaлих, свoje рaдoвe oбjaвљивaли Joвaн Дучић, Aлeксa Шaнтић, Вojислaв Илић, Брaнислaв Нушић, Mилoш Црњaнски, и други.

Eдициja Гoлуб: Сȃд Mилaн Кoвaчeвић, Прeпoзнaвaњa Jaснa Димитриjeвић, Улицa изгубљeних рeчи Ђoрђe Majстoрoвић, Prima furia Maринa Рaдoвaнoвић, Кућнe грињe Игoр Ивaнишeвић, O oстaлимa Сaшa Губeринић, Пoслeдњи пoкушaj сaмooдбрaнe Нeдa Рaдoсaвљeвић и Maкулaтурa дeсeтицe Oливeрa Maрић.  

Konkurs za književni prikaz i kritiku – Svaka knjiga ima dve priče

Organizacija za afirmaciju i promociju književnosti, umetnosti i kulture Sinhro MOZAIK i Portal za književnost Sinhro.rs raspisali su konkurs za najbolji književni prikaz i kritiku.

Konkurs je raspisan za neobjavljeni književni prikaz ili kritiku sa ciljem afirmacije čitanja i pisanja, ali i kritičkog pristupa u sagledavanju aktuelne književne produkcije. Na ovaj način organizatori žele da podstaknu razmenu mišljenja, vrate književnost u medije i učine knjige i umetnost sastavnim delom savremenog društva.

Za učešće na konkursu potrebno je predstaviti jedno književno delo domaće ili strane savremene književnosti (od kraja XX veka do danas). U obzir dolaze knjige poezije, zbirke priča, romani i knjige eseja.

Preporučena dužina prikaza ili kritike je do 1500 reči.

Radovi se šalju otkucani u Wordu (Times New Roman, 12pt) ćiriličnim ili latiničnim pismom (sa obaveznom upotrebom dijakritičkih znakova: ć, č, š, ž, đ).

Radovi se potpisuju šifrom i šalju elektronskom poštom na mejl adresu kontakt@sinhro.rs pri čemu se u jednom mejlu šalju dva dokumenta: 1) prvi dokument je tekst prikaza i on je naslovljen nazivom rada i potpisan šifrom; 2) drugi dokument je naslovljen šifrom i u njemu je razrešenje šifre (naziv šifre, ime i prezime autora, adresa i grad, broj telefona i imejl autora).

Na konkursu mogu učestvovati svi punoletni državljani Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 30. juna 2024. godine.

Tri najbolja rada biće nagrađena kompletima knjiga, a svi radovi iz užeg izbora biće objavljeni na Portalu za književnost Sinhro.rs, uz saglasnost autora.

Konkurs za najbolji književni prikaz i kritiku podržale su izdavačke kuće Arhipelag, Dereta i Heliks.

Radovi koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje. Za eventualna pitanja i više informacija dostupna je mejl adresa kontakt@sinhro.rs.

Regionalni konkurs za kratku kvir priču

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije“, LGBT+ magazin Optimist i Magazin za promociju čitanja Bookvar raspisuju konkurs za neobjavljenu queer priču uz podršku Ministarstva za kulturu.

Rok za predaju radova je 17. jul 2024. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori i autorke koji pišu na srpskom jeziku.

Priče tematski moraju biti posvećene iskustvima gej muškaraca, lezbejki, biseksualnih, transseksualnih, transrodnih, interseks, nebinarnih, queer osoba ili u kojima su LGBT+ osobe glavni likovi. Ovaj konkurs je otvoren za sve koji žele kreativno da promišljaju o ovoj temi na jedan zanimljiv i originalan način. Priče mogu biti istinita iskustva ili fiktivna, bilo kog žanra (putopis, horor, fantastika, krimi, dramski, humoristiki, autobiografski…)

Ovogodišnji konkurs posvećen je erotskim pričama koje treba da budu vezane za iskustva LGBT+ osoba.

Na konkursu možete učestvovati sa najviše 3 priče. Dužina pojedinačne priče ne može da prelazi 15 hiljada karaktera, uključujući razmake.

Važne tehničke napomene: Priče slati u Word dokumentu (nikako u PDF ili kao email poruku), bez uvlačenja pasusa, sa naslovom na početku i potpisom autora/autorke na kraju svake priče.

Priče se šalju na e-mail adresu: optimistmagazin@gmail.com

Odluku o pobedniku konkursa donosi žiri koji će imenovati redakcija magazina Optimist i Bookvar i biće objavljena na sajtovima ovih magazina.

Autor/autorka najbolje priče osvojiće Nagradu Leposava Mijušković koju prati novčani iznos od 50 hiljada dinara (BRUTO IZNOS) i zajedno sa ostalim pričama po izboru uredništva biće štampane u zbirci kratkih priča.

Slanjem priča na ovaj konkurs prihvatate njegove uslove:

– Priča mora biti vaše autorsko delo
– Priča ne sme biti ranije objavljena
– Ako uredništvo odluči ustupate prava da se priča štampa bez novčane nadoknade u zbirci.

Svi autori i autorke čije priče budu štampane u zbirci imaju pravo na jedan primerak knjige, dok će ostali primerci biti distribuirani bibliotekama i organizacijama za LGBT prava. Organizatori konkursa zadržavaju pravo da određen deo tiraža prodaju.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila optimistmagazin@gmail.com

Za 30. rođendan „Nišville“ angažuje 300 volontera!

JUBILARNI 15. KONKURS ZA VOLONTERE „NIŠVILA“

Foto: Shime –  Nišville Jazz Festival promo

Nišville Jazz Festival će u ovoj godini proslaviti dva jubileja, 30. godina postojanja i 15. godina volonterizma. Nišville će mladim ljudima pružiti jedinstvenu priliku da doprinesu jednoj od najvećih srpskih i evropskih kulturnih manifestacija, a u isto vreme na produktivan i zabavan način iskoriste deo leta i unaprede sebe kroz aktivan i atraktivan volonterski program.

Konkurs je otvoren od ponedeljka, 20.maja do 30. juna 2024, za 300 mladih ljudi od 15 do 30 godina starosti, koji će zajedno 12 dana učestvovati u volonterskom programu Nišvila od 8. do 19.avgusta 2024, a za volontere iz drugih gradova  i inostrastva voilontiranbje će trajati 6 dana od 13. do 19. avgusta.

Inače, kroz volonterski program festivala za proteklih 15. godina do sada je prošlo oko 4.000 volontera, počev od 2010. godine. U tom periodu volonterski tim je okupio mlade iz oko 150 različitih gradova iz zemlje i inostranstva. Nišville volonterski tim je 2012. godine dobio priznanje Grada Niša u vidu zlatnika sa likom Cara Konstantina za poseban volonterski doprinos u promociji i razvoju kulture, a krajem 2013. volonterski program je proglašen od strane “Krovne organizacije mladih Srbije” za najbolji omladinski projekat u toj godini.

Nišville Jazz Festival poziva sve zainteresovane kandidate iz zemlje i inostranstva da se prijave za volontiranje i svojim angažmanom doprinesu realizaciji ovog značajnog kulturnog događaja.

Volonterski tim biće podeljen na 10 sektora:

Domaćin publike – Obavlja aktivnosti vezane za doček publike, od pregleda karata, zamena ulaznica za narukvice, do usmeravanja i sprovođenja publike u glavnom festivalskom prostoru.

Domaćin muzičara – Brine o muzičarima za vreme njihovog boravka u Nišu. Zadatak domaćina muzičara jeste da budu uz izvođače i obezbedi im ono što im je potrebno, kao i da ih sprovede do festivalskog prostora, smeštaja, press centra, workshop-a, itd.

Marketing – Obavlja aktivnosti koje se tiču brendiranja festivala i sponzora, od aktivnosti vezanih za postavku reklama do aktivnosti na reklamnim pultovima.

Press – Obavlja aktivnosti koje se tiču organizacije i realizacije press službe festivala.

Tehnička podrška – Obavlja aktivnosti vezane za podršku u pripremanju bina i tehničkoj realizaciji na glavnim stejdževima, kao i na svim ostalim binama i scenama Nišville festivala.

Logistika – Obavlja aktivnosti vezane za podršku tokom pripreme i realizacije pratećeg festivalskog programa, kao i u centralnom festivalskom prostoru.

Radionica – Obavlja aktivnosti vezane za organizaciju prostora i učesnika festivalskih radionica, kao i pratećeg edukativnog matine programa.

Obezbeđenje – Obavlja aktivnosti redarske službe vezane za podršku službi profesionalnog obezbeđenja na svim festivalskim lokacijama.

Ketering – Obavlja aktivnosti u dostavi hrane i pića za izvođače, tehniku i volontere na svim festivalskim lokacijama.

IT sektor – Obavlja aktivnosti promocije programa festivala na društvenim mrežama i sl.

Prijavu je potrebno izvršiti popunjavanjem formulara koji se može skinuti sa linkov: https://bit.ly/4bC8Axm  (Formular – Prijava), https://bit.ly/4aupm0i (Kodeks)

Kompletno popunjen formular potrebno je poslati na e-mail adresu volunteers@nisville.com

Konkurs je otvoren do 30. juna, kada će se i forma za prijavljivanje zatvoriti.

Intervjui sa kandidatima i biće obavljeni u intervalu od 8. do 18.jula 2024. Selekcija odabranih kandidata biće izvršena do 22.jula 2024.

Eventualna pitanja ili probleme pri prijavljivanju možete prijaviti e-mailom na adresu: volunteers@nisville.com  

Foto: Shime –  Nišville Jazz Festival promo

КОНКУРС ЗА

НАГРАДУ „ВОЈА ЧОЛАНОВИЋ“ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА

Оснивач Књижевне награде „Воја Чолановић“ је Српско књижевно друштво.

Награда се додељује за првo издањe књигe прича или приповедака објављенo на српском језику у претходној календарској години. Сабране и изабране збирке прича или приповедака такође конкуришу за награду.

Позивамо издаваче и ауторе да четири примерка књигe пошаљу на адресу

Српско књижевно друштво

Француска 7

11000 Београд

Рок за слање књига је 1. јул 2024. године.

О награди ће одлучивати трочлани жири.

Циљ награде је да допринесе афирмацији и већој видљивости запостављеног жанра: приче и приповетке.

Награда се додељује први пут.

КОНКУРС за НАГРАДУ „ГОРАН ПЕТРОВИЋ”

konkursi prozaonline

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” и Град Краљево расписују

КОНКУРС за НАГРАДУ „ГОРАН ПЕТРОВИЋ”

Конкурс се расписује за необјављену збирку прича младих аутора (до 35 година).

Рукописе под шифром слати на адресу:

РЕДАКЦИЈА ПОВЕЉЕ, ЦАРА ДУШАНА 39, 36 000 КРАЉЕВО

Са напоменом ЗА НАГРАДУ „ГОРАН ПЕТРОВИЋ”

Рок за слање рукописа је 1. новембар 2024. године. Обим рукописа не треба да прелази 150.000 карактера

Добитник награде биће проглашен 26. јануара 2025. године. Награда се састоји из објављивања рукописа у едицији Повеља, плакете и новчаног износа.

Конкурс „Ђура Ђуканов“ 2024.

konkursi prozaonline

Народна библиотека „Јован Поповић“ из Кикинде је двадесети пут расписала наградни литерарни конкурс „Ђура Ђуканов“. Награда се, по пропозицијама, додељује за најбољу прву збирку прича аутора млађег од тридесет пет година писану на српском језику, под условом да рукопис претходно није био објављиван у целости или у деловима. Награда подразумева штампање књиге џепног формата, у тврдом повезу и тиражу од 350 примерака.
Рок за достављање рукописа је 30. јун 2024. године. Рукописе достављати искључиво у електронском формату на следећу адресу: konkurs_djukanov@kibiblioteka.org.rs    
с назнаком  „За литерарни конкурс Ђура Ђуканов“.

Рукописи морају да буду потписани пуним именом и презименом, те да садрже информације о години рођења, адреси становања, броју телефона и и-мејл адреси.

Рукописи који не садрже све неопходне податке или су послати у неодговарајућем формату неће бити уврштени у конкуренцију.

У жирију за доделу награде „Ђура Ђуканов“ налазе се Јована Копривица, Слађана Стаменковић и Драган Бабић.

Досадашњи добитници награде „Ђура Ђуканов“ су: Бранко Ћурчић из Сомбора (2005), Марица Пушкаш из Новог Сада (2006), Биљана Ћућко из Батајнице (2007), Драгана Дукић из Кикинде (2008), Ивица Миларић из Новог Сада (2009), Душан Вејновић из Новог Сада (2010), Драгослава Барзут из Врбаса (2011), Бојан Кривокапић из Новог Сада (2012), Дејана Савић из Крагујевца (2013), Далибор Пејић из Београда (2014), Јелена Маринков из Кикинде (2015), Аљоша Љубојевић из Бијељине (2016) и Милана Грбић из Кикинде (2017), Ана Милош (2019) из Београда, Павле Алексић из Београда (2020),  Ивана Миљак Каранфилов из Београда (2021), Оливера Митић из Смедерева (2022) и Тијана Катић из Крагујевца (2023).

Одлуку о победнику жири ће донети најкасније до  1. 9. 2024. године.

Награда ће лауреату бити званично уручена у Народној библиотеци „Јован Поповић“ у Кикинди 19. 1. 2025. године, на дан рођења Ђуре Ђуканова, значајног банатског писца, годину дана по расписивању конкурса.

.