Konkursi

ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ПЕСНИКАДАНИ ПОЕЗИЈЕ

Установа НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ –

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „Зоран Радмиловић“ Зајечар

расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

за учешће на 35. Фестивалу младих песника „Дани поезије“.

Циклус од десет необјављених песама, потписан шифром,

(решење шифре, у посебној коверти, доставити са пријавом),

умножен у четири примерка, послати на адресу:

Установа Народно позориште Тимочке крајине –

Центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар

Ул. Тимочке буне 16, 19000 Зајечар,

са назнаком „за Фестивал младих песника“.

Право учешћа имају песници до 30 година старости

који пишу на српском језику а немају објављену књигу.

Пријаве доставити до 29.09.2020. године.

Песници чије радове одабере Уметнички савет Фестивала

стичу право учешћа на

  1. 35. Фестивалу младих песника „Дани поезије“

који ће се одржати од 15. до 17. 10. 2020. године у Зајечару.

Лауреат Фестивала стиче право на објављивање књиге.

Рукописи се не враћају.

Додатне информације:

тел: 019/425-426

mail: centarzakulturu019@gmail.com

pozoristezajecar@gmail.com

Градска библиотека Карло Бијелицки из Сомбора расписује
К О Н К У Р С
за необјављен рукопис прве књиге за 2020. годину
Конкурс је намењен ауторима до 40 година који пишу на српском језику, а у разматрање улазе збирке песама, романи и збирке кратких прича, док делови рукописа могу бити раније објављени. Један аутор може послати један рукопис. Рукописи се шаљу електронски, на адресу:
konkursgolub@gmail.com. Потребно је послати два
документа: рукопис потписан шифром, и разрешење шифре (документ који садржи име и презиме аутора, контакт и кратку биографију).
Конкурс је отворен од
15. јула до 15. августа 2020. године. Резултати ће бити објављени до 1. октобра 2020. године на интернет презентацији Градске библиотеке Карло Бијелицки (www.biblioso.org.rs), као и у релевантним медијима. Одлуку о награди
доноси трочлани жири у саставу: Бранко Ћурчић, Драган Бабић и Ђорђе Мајсторовић.
Награда се састоји из објављивања књиге, дипломе и организовања промоције награђеног рукописа. Назив едиције
Голуб потиче од Илустрованог листа за српску младеж који је покренут 1879. године, а у Сомбору је излазио од 1898. до 1913. У Голубу су, између осталих, своје радове објављивали Јован Дучић, Алекса Шантић, Војислав Илић, Бранислав Нушић, Милош Црњански, и други. Након поновног покретања, едиција Голуб је у протеклим годинама наградила и објавила рукописе Милана Ковачевића, Јасне
Димитријевић, Ђорђа Мајсторовића и Марине Радовановић.


Četvrti regionalni konkurs za kratku priču Biber

Četvrti regionalni konkurs za kratku priču Biber

Otvoren je četvrti po redu konkurs za kratku priču Biber. Radove mogu da šalju autorke i autori koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; afirmisani, kao i oni koji nisu do sada objavljivali.

Tema konkursa

Tema je proširena, kao i prethodni put. Pored priča koje tematizuju pomirenje u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, dolaze u obzir i priče koje mogu da doprinesu boljem razumevanju među ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem s prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, saosećanjem sa drugima, hrabre priče koje se usuđuju da hodaju u „neprijateljskim“ cipelama, priče koje pomeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvesniju, bezbedniju i slobodniju budućnost za sve.

Konkurs je otvoren do 1. 12. 2020.

Autori/ke tri najbolje priče biće nagrađeni novčanim nagradama.

Najmanje dvadeset izabranih radova biće objavljeno u višejezičnom zborniku.

Žiri čine Tatjana Gromača, Anton Berishaj i Selvedin Avdić.

Konkurs organizuje Biber tim uz podršku Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.

Više informacija o uslovima konkursa i nagradama možete naći na Biberovoj stranici http://biber.nenasilje.org

Pišite i šaljite nam svoje priče, nestrpljivo čekamo da ih čitamo,

Tim Biber —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Është hapur konkursi i katërt me radhë për tregimin e shkurtë Biber. Punimet mund t’i dërgojnë autoret dhe autorët që shkruajnë në boshnjakisht, kroatisht, malazezisht, maqedonisht, serbisht dhe shqip; autorë të afirmuar dhe ata që nuk kanë botuar punime deri më sot.

Tema e konkursit

Tema e konkursit është e zgjeruar, sikurse në konkursin e kaluar. Përveç tregimeve të cilat tematizojnë pajtimin në kontekstin e pasojave të luftës dhe të dhunës në vendet e ish-Jugosllavisë, kësaj radhe do të merren parasysh edhe tregimet të cilat mund t’i ndihmojnë mirëkuptimit më të madh ndërmjet njerëzve, zbutjes së urrejtjes dhe kapërcimit të paragjykimeve, pastaj tregimet kundër luftës, tregimet të cilat ballafaqohen me të kaluarën, me kapërcimin e pasqyrimeve të armikut, tregimet për dhembshurinë ndaj tjetrit, tregimet e guximshme të cilat marrin guximin të ecin me këpuca të „armikut“, tregimet të cilat i lëviizin kufijtë dhe na i hapin rrugët për të ndërtuar një të ardhme më të qartë, më të sigurtë e më të lirë për të gjithë.

Konkursi mbetet i hapur deri më 1. 12. 2020.

Autorët/et e tri tregimeve më të mira do të shpërblehen me këto çmime.

Së paku njëzet punime të përzgjedhura do të botohen në një përmbledhje shumëgjuhëshe.

Juria përbëhet nga Tatiana Gromac, Anton Berishaj dhe Selvedin Avdiq.

Konkursin e organizon ekipi Biber me mbështjen e Qendrës për Veprimt të Padhunshëm Sarajevë-Beograd.

Më shumë informacione lidhur me kushtet e konkursit dhe shpërblimet mund t’i gjeni në faqen e Biberit http://biber.nenasilje.org

Shkruani dha na dërgoni tregimet tuaja. Me padurim presim t’i lexojmë.

Ekipi Biber

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Почитувани,

Отворен е четвртиот по ред конкурс за краток расказ Бибер. Дела можат да праќаат авторки и автори кои пишуваат на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски или српски јазик; афирмирани, како и оние кои досега немаат објавувано.

Тема на конкурсот

Темата е проширена, како и претходниот пат. Покрај расказите кои го тематизираат помирувањето во контекст на наследството на војните и насилството во земјите од поранешна Југославија, во предвид доаѓаат и раскази кои можат да придонесат кон подобро разбирање меѓу луѓето, кон намалување на омразата и разградување на предрасудите, антивоени раскази, раскази кои се бават со соочување со минатото, со разградување на сликата за непријателите, со сочуство за другите, храбри раскази кои се осмелуваат да одат во „непријателски“ чевли, раскази кои ги поместуваат границите и ни отвораат пат да градиме поизвесна, побезбедна и послободна иднина за сите.

Конкурсот е отворен до 1. 12. 2020.

Авторите/ките на трите најдобри раскази ќе бидат наградени со парични награди.

Најмалку дваесет избрани дела ќе бидат објавени во повеќејазичен зборник.

Жирито го сочинуваат Татјана Громача, Антон Беришај и Селведин Авдиќ.

Конкурсот го организира тимот на Бибер со поддршка на Центарот за ненасилна акција Сараево-Белград.

Повеќе информации за условите на конкурсот и наградите можете да најдете на страницата на Бибер http://biber.nenasilje.org

Ве молиме оваа информација да ја објавите.

Пишувајте и праќајте ни ги вашите раскази, нестрпливо чекаме да ги читаме,

Тим Бибер

-- 
. BIBER .
. конкурс за краток расказ .
. konkurs për tregim të shkurtër .
. konkurs za kratku priču .

biber@nenasilje.org
biber.nenasilje.org