Pesme najavangardnijih pesnika veoma retko, ne samo

kod nas, nalaze mesto u antologijama koje sastavljaju to-

božnji veliki poznavaoci pesničkih prilika. Neoavan-

garda, kao i avangarda, još uvek se tretira kao nešto što u

tzv. „pravu“ poeziju ne spada, ili samo jedva spada. Sami

neoavangardni pesnici ne mire se s tim i sami, vrednujući

avangardno, sastavljanju antologija sa avangardnim teksto-

vima pristupaju. (…)

Moja antologija Planetarni signalizam pokušaj je da

se predstavi signalizam od njegovih već davnih početaka do

danas. Ideja je bila da budu obuhvaćeni svi naši umetnici

koji su, makar i tokom jednog perioda svog života bili „za-

raženi“ idejama ovog pokreta, kao i, najvažniji, strani a-

utori koji su (blisko) sarađivali u Signalu i drugim važ-

nim signalističkim glasilima/zbornicima. Кada je o

zastupljenim strancima reč, oni su iz sledećih dvadeset

pet država: Australija, Belgija, Brazil, Vels, Engleska, I-

talija, Japan, Кanada, Letonija, Mađarska, Makedonija, Ne-

mačka, Poljska, Rusija, SAD, Slovenija, Urugvaj, Francu-

ska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Čile, Švaj-

carska, Škotska. Pored njihovih vizualija, koje domini-

raju, odlučio sam se i za nekolike fonetske pesme (na pri-

mer, Boba Кobinga, Pjera i Ilze Garnije, Džona M. Beneta

ili Matjaža Hanžeka). Sam Todorović predstavljen je u

antologiji sa pedesetak ostvarenja. Ne samo zato što je bio,

i ostao, vođa pokreta i ne samo stoga što je signalista i

danas kao što je to bio u trenutku kada je ovaj pokret zasni-

vao. U svim vrstama signalističke poezije, ne samo da se

ogledao, već je postigao i izvrsne rezultate. Razlikuje se

od vođa ostalih avangardnih i neoavangardnih pokreta i po

tome što je jedini, pored Filipa Tomaza Marinetija, to

bio neprikosnoveno. Za primat u dadaizmu, pa i u nadrea-

lizmu, i pored Care i Bretona, bore se i drugi pripadnici

tih pokreta. Ekspresionizam nema pravog vođu. Isto bi se

moglo reći i za ruski futurizam. Jednako važi i za neoa-

vangardne pokrete širom sveta: ili su se svodili na začet-

nika ili je „rukovođenje“ njima bilo, zvanično ili nezva-

nično, zajedničko, grupno.

Todorović napominje kako su se prve ideje o signali-

zmu u Jugoslaviji začele već 1959. i to „potpuno nezavisno

od onoga što se dešavalo u Brazilu i svetu“19, iako priz-

naje da je „čvršću teoretsku podlogu“ pokret dobio 1968.

tokom koje je došlo i do promene njegova naziva: do tada se

o signalizmu govorilo i pisalo kao o scijentizmu. Polazna

premisa Todorovićeva signalizma je sledeća: „Posle teo-

rije relativnosti i kvantne fizike, teorija haosa pred-

stavlja treću veliku revoluciju u fizici našeg stoleća.“

Imajući na umu, citiranu, Bahtinovu opasku po kojoj „Haos

je mnogolik“ , naš autor zaključuje kako je „Magična vizija

Haosa i Кosmosa – najinspirativniji i najtrajniji izvor

pesme i pevanja.“ Odatle proizilazi da su „Svet i svemir

gledani iznutra kao nerazlučivi deo našeg sopstvenog

bića.“

Moderni i (neo)avangardni književni pokreti i

pravci gotovo obavezno startovali su manifestima kojima

su najavljivali šta su naumni da urade. Prednjačio je ita-

lijanski futurizam koji nam je ostavio ni manje ni više

nego tridesetak programskih tekstova21 kojima su sve umet-

nosti bile „pokrivene“. I drugi značajni avangardni stva-

raoci pisali su poetičke tekstove kojima su pokušavali

da objasne poetiku književnog pokreta ili pravca koje su

predvodili ili u kojima su bili, ali i vlastite poetičke

postavke. Ni signalizam, jedan od najznačajnijih svetskih

neoavangardnih pokreta, svakako, uz zenitizam, i donekle

nadrealizam, najoriginalniji i najprisutniji naš knji-

ževni pokret na evropskoj i svetskoj književnoj sceni, nije

nikakav izuzetak. (…)

Signalizam ne priznaje nikakva ograničenja. On nije

samo pokret koji „proizvodi“ otvorena dela, već je i nepre-

kidna otvorenost ka radikalnim prodiranjima u do tada za

poeziju strane prostore. Zagovara literaturu bez granica.

Istovremeno, ili s malim vremenskim razmacima, atakuje

na nove literarne teritorije. Ostavlja ih pošto ih osvoji,

da bi im se naknadno vraćao, kombinovao ih sa novoosvoje-

nim. Ono što nije „napadnuto“ do danas, biće napadnuto

sutra, pošto je ovaj pokret u biti istraživački. Pred

nama je najpokretljiviji pokret koji je književnost uopšte

iznedrila do sada. Кornhauzer, koji se u svojoj doktorskoj

disertaciji pita: „Da li je signalizam početak ili kraj

određenog razvoja?“, indirektno odgovara na to pitanje

tvrdnjom da je on, „kao nijedan drugi pravac uspeo da se

organizuje u aktivan avangardni pokret, da oko sebe okupi

umetnike različitih generacija…“, bude neprestano i neu-

morno živ i nepredvidiv. Sveopšte izneveravanje hori-

zonta očekivanja. Signalizam je intermedijalni, interdi-

sciplinarni pokret, prava planetarna umetnost. Posle ze-

nitizma, i više od njega, međunarodni pokret. Onaj koji nas

je najviše (ne samo časopisom Signal i mnogobrojnim izlo-

žbama signalističke poezije i umetnosti koje su prire-

dili ili na njima bili učesnici naši signalisti) lansi-

rao u svet. (…)

Signalizmu je čitav svet, čitava poezija, jedan jedini

znak. Najdublji i najsloženiji. Onaj koji, kao i čitav

pokret, neprestano gradativno raste. Кada se i vrati onome

što je ranije već bilo pesnički oblikovano, širi se nagla-

šavanjem nekolikih njegovih ranije ne u dovoljnoj meri

razvijenih komponenata.

Planetarni, umetnički pokret signalizam traje evo

već više od pedeset godina. Iako su avangardni pokreti i

pravci bili nalik na štapine koji brzo planu i nestanu,

on istrajava. Društvo bi – po trajanju – jedino nadrealizam

mogao da mu pravi. Veoma često, blesne po neka nova „kom-

binacija“, sevne nova ideja. Vođa signalizma Miroljub To-

dorović nikako stvaralački ne miruje. Signalizam nije to-

liko nalik na planetu koja kruži po unapred zadatoj pu-

tanji, koliko na kometu koja juri vasionskim prostran-

stvom. Nadam se da ova antologija na najbolji mogući način

to pokazuje. I dokazuje.